Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego

Geofizyka Toruń S.A. zawiadamia, że na terenie gminy są prowadzone badania geologiczne. Badania przeprowadzane będą do 15.04.2014 r. na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaprojektowane zostały na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska z dn. 5.02.2009 r. nr 4/2009/p „Wejherowo” i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi. Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowani złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania geofizyczne prowadzone są z użyciem wibratorów, a w miejscach trudno dostępnych zostanie zastosowana metoda z użyciem materiałów wybuchowych. Z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na których mają być wykonywane prace geologiczne, będą zawierane porozumienia w sprawie wstępu. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań geologicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981).

Pracami Grupy Sejsmicznej kierują:
Andrzej Głowiński - Kierownik Grupy Sejsmicznej
tel. 609 - 348 - 924

Robert Grzywa - Kierownik Grupy Sejsmicznej
tel. 723 - 616 - 326

Ewentualne pytania dotyczące prowadzonych badań należy kierować pod wymienione numery. W razie dostrzeżenia przez Państwa niepokojących sytuacji związanych z niszczeniem lub kradzieżą kabli umieszczanych przez firmę na terenie Gminy celem przeprowadzenia badań, prosimy także zgłaszać je pod powyższe numery telefonów.

Przypominamy jednocześnie, że badania sejsmiczne nie stanowią zagrożenia dla nieruchomości znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac. 

Konkurs Ofert

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Czytaj więcej: Konkurs Ofert

Rewolucja śmieciowa

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z przypadkami wyrzucania do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu i żużlu przypomina się, iż zgodnie z § 13  Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXII/268/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo "Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych“. 

Fakt wrzucania do pojemników gorącego popiołu, będzie dokumentowany przez firmę wywozową, a takie odpady ze względu na zagrożenie pożarowe nie będą zabierane (bez możliwości złożenia reklamacji).

 Wskazane jest aby w okresie mrozów unikać wrzucania mokrych odpadów do pojemników, gdyż może to skutkować ich przymarznięciem do ścianek.

Zapraszamy do biblioteki

Oldboje spotkali się w Bolszewie

9 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie odbył się kolejny turniej oldbojów. Tym razem okazją do spotkania była rocznica Zaślubin Polski z Morzem.

Czytaj więcej: Oldboje spotkali się w Bolszewie

Partnerzy: