Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo „Osiedle za rzeką” w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr X/84/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo „Osiedle za rzeką” w Gminie Wejherowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.06.2017 r. do 10.07.2017 r.w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 309, Urzędu Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017 r.: 

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. nr 308, 

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, 

- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017 r. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.