Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

WS. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA PÓŁNOCNEGO FRAGMENTU OBRĘBU BIESZKOWICE W GMINIE WEJHEROWO

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXVII/304/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu miejscowego planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w planu.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do w/w opracowania mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 308 istnieje też możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo lub osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ug.wejherowo.pl

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.

>>>Granica opracowania planu<<<

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.